« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานพบอธิการบดี เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมสภาคณาจารย์สัญจรจากการเดินทางไปประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ สำหรับนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกับสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน และเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในการรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป

ในการดำเนินกิจกรรมสภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร ที่ผ่านมา สภาคณาจารย์และพนักงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งจากผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมสภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร ผ่านการประชุม สนทนา ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สภาคณาจารย์และพนักงานกำหนด รวม 4 ประเด็น ได้แก่  1) สภาพปัญหาด้านวิชาการ  2) สภาพปัญหาด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจ  3) สภาพปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร  และ 4) สภาพปัญหาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ  ในการทำงาน  โดยที่ผ่านมามีส่วนงานที่ร่วมกิจกรรมสภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร จำนวน  7  ส่วนงาน ดังนี้

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559)
  2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559)
  3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559)
  4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559)
  5. มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560)
  6. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย –ฝรั่งเศส (เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560)
  7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)

ผลการจัดกิจกรรมสภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร สภาคณาจารย์และพนักงานได้รับทราบถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นความต้องการของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อการแก้ไขหรือบรรเทาสภาพปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้  จากนั้นได้สภาคณาจารย์และพนักงานได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ นำปัญหา อุปสรรคที่ได้รับไปพิจารณาระดมความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางการแก้ไขในการสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

IMG_0236 copy

IMG_0243 copy

IMG_0244 copy

IMG_0245 copy

IMG_0246 copy

IMG_0247

IMG_0248 copy

IMG_0257 copy

IMG_0270 copy

IMG_0283 - Copy copy

IMG_0286 copy