« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ผศ.มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และ ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์ฯ ร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16797600_1330420900334892_7654439055016641328_o copy

16836664_1330422493668066_8142630924724120604_o copy

16835757_1330422133668102_3672171419013148999_o

16797870_1330421503668165_8385687012192562879_o copy

16835778_1330422130334769_8690056883894178562_o