« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ได้จัดงานสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “บทบาทสภาคณาจารย์และพนักงานกับการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา และการศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนา นำเสนอทิศทาง บทบาท หรือวางแผนการดำเนินงาน ด้านสภาคณาจารย์และพนักงาน ที่สามารถรองรับการเตรียมการด้านการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานของสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสภาคณาจารย์และพนักงาน และหน่วยงานในภาคเอกชน

ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทางสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ได้เชิญ รศ.ดร.สินชัย  ชินวรรัตน์  มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรในสายอุดมศึกษา รองรับนโยบาย Thailand 4.0” ซึ่งทำให้สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอทิศทาง  บทบาท หรือวางแผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานอย่างมีระบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการยอมรับต่อบทบาท  ได้พัฒนาแนวคิดและกระบวนทัศน์ จากเวทีสัมมนา /ดูงาน และรวบรวมเป็นองค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติ และยังได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสภาคณาจารย์และพนักงานกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย

IMG_0022 copy

IMG_0029

IMG_0030 copy

IMG_0032

IMG_0034 copy

IMG_0037

IMG_0040

IMG_0043

IMG_0044

IMG_0036

IMG_0047

IMG_0050

IMG_0054

IMG_0062

IMG_0063

IMG_0079

IMG_0084

IMG_0093

IMG_0094 copy

IMG_0097 copy

IMG_0103

IMG_0105

IMG_0109 copy

 

IMG_0116 copy

IMG_0129 copy

IMG_0131 copy

IMG_0139 copy

IMG_0141 copy