« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ผศ.มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ทำหน้าที่รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 และ ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และพนักงาน ทำหน้าที่เลขาธิการ ปอมท. เข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15609128_960381160728684_1386535770_o

 

15609350_960381227395344_952907381_o

15628796_960381224062011_1631406633_o