สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

คลังเก็บ

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ประธานสภาคณาจารย์และพนั

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเท

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประธานสภาคณาจารย์และพน

การประชุมวิชาการ ปอมท. และพิธีมอบโล่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ณ สวนนงนุชรีสอร์ท จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประธานสภาคณาจารย์

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเท

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประธานสภาคณาจารย์และพนั

สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559

สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภ

แจ้งผลการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ คะแนนเป็นเอกฉันท์

วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ – รายงาน Lorem Ipsum is simpl

ปอมท. ขอเชิญมหาวิทยาลัยร่วมส่งอาจารย์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and ty