สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

คลังเก็บ

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมศ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ผศ.มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณ

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ร่วมงานวันรวมน้ำใจ มจพ. “58 ปี มจพ. ตามรอยพ่อ สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานสภาคณาจารย์และพนัก

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ประธานสภาคณาจารย์และพนั

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประธานสภาคณาจารย์และ