ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตลอดจน มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สมควรให้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคลากรดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2564” พร้อมเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มอบหมายสภาคณาจารย์และพนักงาน พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยที่
ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเข้ามาร่วมการคัดเลือก ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การคัดเลือกจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภท ก.
“อาจารย์ดีเด่น” จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้
สังคม (2) ประเภท ข. “สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น” จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น
และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น เพื่อให้มาซึ่งคนดี คนเก่ง ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ผลิตผลงาน และ/หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
ก. ประเภทอาจารย์ดีเด่น มีองค์ประกอบสำคัญของการพิจารณา 5 ส่วน คือ (1) ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการโดยการให้น้ำหนักระหว่างการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ทั้งนี้โดยเน้นความเป็นครูมากกว่างานวิจัย (2) ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (3) คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของสังคม (4) การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม อาทิ การนำศาสตร์ที่ตนเองมีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญ ไปพัฒนาหรือถ่ายทอดให้กับชุมชน สังคม จนส่งผลต่อการแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม ให้มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจหรือในลักษณะอื่น ๆ
ข. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น เป็นผู้มีผลงานดีเด่น เป็นผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ โดยเน้นผลงานหรือผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อาศัยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ ความอุตสาหะ เสียสละ เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น โดยมีผลงานดีเด่นอย่างน้อย 1 ผลงาน รวมถึงเป็นผู้มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามแนวทางการพิจารณาขอแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

โดยในปี พ.ศ. 2564 มีส่วนงานได้เสนอบุคลากรเข้าร่วมการคัดเลือก และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย จำแนกเป็น ประเภทอาจารย์ดีเด่น จำนวน 1 ราย และ ประเภทสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564”

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประเภท ข. “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564”
1. ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นายธนภัทร พุทธศรี ตำแหน่ง วิศวกร (ชำนาญการพิเศษ) สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพงษ์ศิริ มุ่งพร ตำแหน่ง นักวิจัย (ปฏิบัติการ) สังกัด สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส

3. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายอนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ) สังกัด สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102