การประชุมวิชาการ ปอมท. และพิธีประกาศเกียรติคุณ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์
ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สมควรได้รับ
การยกย่องแก่บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงการรักษาเกียรติของความเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป
บัดนี้ การดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุม ปอมท. วาระพิเศษ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 อันเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการอย่างหาที่สุดมิได้
โดยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 มีรายนามดังนี้

1) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์

ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์

ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ กังขาว
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ประชุม ปอมท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงานเป็นผู้ดำเนินการ ได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการประจำปี มีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของคณาจารย์และสมาชิกสภาอาจารย์ในประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนทางการอุดมศึกษาของประเทศไทย ในปีนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และยังมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการอุดมศึกษาไทยสู่สากล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และอนุกรรมการ ก.พ.อ. (ตำแหน่งวิชาการ) ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ทั้ง 5 ท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มา ณ โอกาสนี้สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102