ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563" ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท. ) ว่าด้วยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม ปอมท. วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เห็นชอบและรับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563" ทั้ง 5 สาขา ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ กังขาว (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

สาขารับใช้สังคม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ที่ได้รับยกย่องให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี" มา ณ โอกาสนี้สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102