การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย
1. ประเภท ก. การคัดเลือก “อาจารย์ดีเด่น” สาขาละ 1 คน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2. สาขาสังคมศาสตร์ 3. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และ 4. สาขารับใช้สังคม
2. ประเภท ข. การคัดเลือก “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น” ด้านละ 1 คน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบริการดีเด่น 2. ด้านบริหารดีเด่น 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น และ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
3. ประเภท ค. การคัดเลือก “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลตามเกณฑ์การคัดเลือกของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จำนวน 1 รางวัล
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในประเภท ก. และประเภท ข. จะได้เข้ารับรางวัลพร้อมโล่เกียรติบัตรในงานครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ของที่ประชุมประธาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และ “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ” ของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ส่วนงานที่ต้องการเสนอบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกสามารถดำเนินการโดย
1. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการเสนอชื่อ ได้ที่เว็บไซต์ www.senate.kmutnb.ac.th
2. จัดพิมพ์ข้อมูลประวัติและผลงานลงในไฟล์แบบฟอร์มที่กำหนด
3. จัดพิมพ์เป็นเอกสารขนาด A4 จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นดีวีดีที่บรรจุไฟล์ผลงาน (ไฟล์.pdf) จำนวน 1 แผ่น พร้อมลงลายมือชื่อ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้นและหัวหน้าส่วนงานตามลำดับ
4. จัดส่งแบบเสนอชื่อและประวัติผลงาน พร้อมแผ่นดีวีดี ไปที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ห้อง 914 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. 1101, 1102


ดาวน์โหลดเอกสาร บันทึกข้อความ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง ให้เป็น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 1 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มจพ.พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี.doc
ดาวน์โหลดเอกสาร 2 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มจพ. พ.ศ. 2564 สาขาสังคมศาสตร์.doc
ดาวน์โหลดเอกสาร 3 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มจพ. พ.ศ. 2564 สาขาศิลปกรรมศาสตร์.doc
ดาวน์โหลดเอกสาร 4 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มจพ. พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม.doc
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบ ข.-แบบประวัติสายสนับสนุน-last-update-02-10-2020.doc
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบ ก แบบเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น 2564 update 02-10-2020.doc
ดาวน์โหลดเอกสาร ๒.แบบเสนอชื่ออาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔.docx
ดาวน์โหลดเอกสาร ๓.แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ที่เสนอชื่อ ๒๕๖๔.docx


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102