ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา มจพ. และประชาชนทั่วไป ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา มจพ. และประชาชนทั่วไป ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร โทรศัพท์ 1017สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102