ประกาศผลการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนชุดปัจจุบันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งลงตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานได้สิ้นสุดลงแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำส่วนงานต่าง ๆ จำนวน 25 ราย รายชื่อปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพร.pdf


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102