ประกาศคุณลักษณะ"คนดีศรีแผ่นดิน" ตามโครงการคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2560
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีกำหนดดำเนินโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณแด่ผู้จรรโลงสร้างสรรค์คุณงาม ความดี คุณธรรม จริยธรรม และคุณประโยชน์แก่สังคม การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างประโยชน์สุขแก่สาธารณะ การทำนุบำรุงศาศนา และการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และให้ดำรงอยู่ อย่างยั่งยืน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ คนดีศรีศาสนา คนดีศรีสังคม คนดีศรีศิลปวัฒนธรรม และครูดีศรีมหาวิทยาลัย โดยจะจัดให้มีการประกาศบุคคลเกียรติยศ ในงานวันรวมนำ้ใจ ชาว มจพ. ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102