สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ กำหนดจัดงาน ICIT DAY เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่ผู้รับบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดจัดงาน ICIT DAY เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารงานบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการเรียนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบันที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เพิ่มพูนความรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถต่อยอดไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดงาน “ICIT DAY” ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรม คือ การบรรยายเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ การจัดบูธประชาสัมพันธ์สำนักคอมพิวเตอร์ฯ การจัดแสดง/จำหน่าย สินค้าทางด้านไอที (IT Fair) การแข่งขันกีฬา E-Sportสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102