ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง และกำหนดหน่วยเลือกตั้งซ่อม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 /2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซ่อม และกำหนดหน่วยเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำแนกเป็นประเภทคณาจารย์จำนวน 1 ตำแหน่ง และประเภทพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งซ่อมประจำส่วนงาน มจพ. กรุงเทพฯ และระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งซ่อมประจำส่วนงาน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และหน่วยเลือกตั้งซ่อมประจำส่วนงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และขอให้คณาจารย์ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซ่อมทุกท่าตรวจสอบรายชื่อที่ป้ายประกาศของส่วนงาน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และแจ้งยื่นขอแก้ไขรายชื่อภายในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 ในเวลาวันและเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซ่อม ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยเลือกตั้งซ่อมใด สามารถลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมได้ ณ หน่วยเลือกตั้งซ่อมนั้น หรือหน่วยเลือกตั้งซ่อมที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมฯ กำหนดได้เพียงแห่งเดียว

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102