ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568"
ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินโครงการคัดเลือก บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการเชิดซูเกียรติ ให้เป็น "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568" จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบริการดีเด่น 2. ด้านบริหารดีเด่น 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น และ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ" ของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ต่อไป
ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จึงขอเชิญชวนส่วนงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568" ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอชื่อ และการพิจารณคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่วนงานและบุคลากรที่ประสงค์จะเสนอชื่อ ฯ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม ก. และแบบฟอร์ม ข.) ได้ที่เว็บไซต์
www.senate.kmutnb.ac.th
2. กรอกข้อมูลประวัติ และผลงานลงในไฟล์แบบฟอร์ม ข.
3. จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ (แบบฟอร์ม ข. ตามข้อ 2 เป็นเอกสารขนาด A4 จำนวน 1 ชุด
พร้อมลงลายมือชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับตัน หัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการประจำส่วนงาน ตามลำดับ พร้อมทั้งสแกน/บันทึกเอกสารผลงานทั้งหมด (pdf) และบันทึกชื่อไฟล์ในรูปแบบ ชื่อผู้เสนอผลงาน_ลำดับผลงาน_ลำดับเอกสาร ตัวอย่างเช่น ไฟล์หลักฐานตามเกณฑ์ข้อ 3 ผลงานในการบริหาร
จัดการในลักษณะอื่นๆ เป็นเอกสารไฟล์ที่ 1 ดังนี้ somjet_3(1).pdf เป็นต้น
4. ส่วนงานจัดพิมพ์แบบสรุปการเสนอชื่อผู้สมควรเป็น "บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568" (แบบฟอร์ม ข.) เสนอหัวหน้าส่วนงานลงนาม
5. ส่วนงานจัดส่งตันฉบับแบบสรุปการเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม ก.) และแบบประวัติและผลงาน (แบบฟอร์ม ข.) ส่งไปที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ห้อง 705-706 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่
30 สิงหาคม 2567 สำหรับเอกสารอ้างอิงผลงาน กรุณาบันทีกลงใน Google Drive และส่งลิงก์ไปที่ senate@op.kmutnb.ac.th
กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ หัวหน้ากลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1 101, 1102 หรือโทรศัพท์ (มือถือ) 081 922 5073

"เอกสารดาวน์โหลด"สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102