ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568"
ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เชิงการบริหารจัดการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ดีเด่น มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568” ใน 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2. สาขาสังคมศาสตร์ 3. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และ 4. สาขารับใช้สังคม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ต่อไป
ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จึงขอเชิญชวนส่วนงานเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ ในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568” ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอชื่อ และการพิจารณาคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่วนงาน และบุคลากรที่ประสงค์จะเสนอชื่อ ฯ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม ก. และแบบฟอร์ม ข.) ได้ที่เว็บไซต์ www.senate.kmutnb.ac.th
2. กรอกข้อมูลประวัติ และผลงานลงในไฟล์แบบฟอร์ม ข.
3. จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ (แบบฟอร์ม ข.) ตามข้อ 2 เป็นเอกสารขนาด A4 จำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้น หัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการประจำส่วนงาน ตามลำดับ พร้อมทั้งสแกน/บันทึกเอกสารผลงานทั้งหมด (pdf) และบันทึกชื่อไฟล์ในรูปแบบ : ชื่อผู้เสนอผลงาน_ตัวชี้วัด(ลำดับผลงาน) ตัวอย่างเช่น somchet_4.1(1).pdf, somchet_4.1(2).pdf เป็นต้น
4. ส่วนงานจัดพิมพ์แบบสรุปการเสนอชื่อผู้สมควรเป็น “อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568” (แบบฟอร์ม ข.) เสนอหัวหน้าส่วนงานลงนาม
5. ส่วนงานจัดส่งต้นฉบับแบบสรุปการเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม ก.) และแบบประวัติและผลงาน (แบบฟอร์ม ข.) ส่งไปที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ห้อง 705-706 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 สำหรับเอกสารอ้างอิงผลงาน กรุณาบันทึกลงใน Google Drive และส่งลิงก์ไปที่ senate@op.kmutnb.ac.th
กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ หัวหน้ากลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1101, 1102 หรือโทรศัพท์ (มือถือ) 081 922 5073
"เอกสารดาวน์โหลด"
สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102