การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในส่วนของสภาคณาจารย์และพนักงาน 2567
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จากรายชื่อที่ได้ประชาสัมพันธ์ หรือรายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นว่าสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ด้วยวิธีการที่โปร่งใส ทั้งในระดับส่วนงาน และในส่วนของสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยเห็นชอบให้จัดการเสนอชื่อขึ้นพร้อมกัน ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. และ การเสนอชื่อล่วงหน้า (ถ้ามี) ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หน่วยรับการเสนอชื่อ ฯ ของส่วนงาน
ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จึงขอความประชาสัมพันธ์เชิญชวนมายังบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ฯ ที่สังกัดส่วนงานต่าง ๆ ไปใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทั้งในส่วนของส่วนงาน (บัตรสีเหลือง) และส่วนของสภาคณาจารย์และพนักงาน (บัตรสีฟ้า)

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกัน สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่ออธิการบดี สามารถดูได้จากประกาศของส่วนงานที่สังกัด
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2567.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศหน่วยรับการเสนอชื่ออธิการบดีของสภาคณาจารย์และพนักงาน 2567 .pdf


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102