การรับสมัครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
ด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 มหาวิทยาลัยจึงประกาศกำหนดวัน รับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2567 ดังนี้
1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ถึงวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิธีการสมัคร
(1) ติดต่อขอรับใบสมัครที่ฝ่ายบุคคลของส่วนงานต้นสังกัด หรือ ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน
(2) ติดต่อขอสมัครที่ฝ่ายบุคคลของส่วนงานต้นสังกัด สำหรับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ส่งใบสมัคร ณ กลุ่มงานสภาคณาจารย์ และพนักงาน ห้อง 705-706 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
หลักฐานประกอบการรับสมัคร มีดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
(1) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(3) คุณสมบัติอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

3. กำหนดวัน เวลา และวิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
3.1 กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ล่วงหน้า ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
3.2 กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งประจำส่วนงาน ทั้ง 3 วิทยาเขต และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด)
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์.docx
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน 2567.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2567.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน 2567.pdf


สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ห้อง 705-706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102