สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ

  1. ปอมท. (ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : http://thaifacultysenate.com/
  2. ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย): http://www.cupt-thailand.net/
  3. ปขมท. (ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย): http://www.council-uast.com/
  4. สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา): http://www.mua.go.th/