สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” และ คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ไม่มีหมวดหมู่

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยประธานสภาอาจารย์ คณาจารย์ พนักงาน หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ของมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 29 แห่ง ได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอด มีงานวิจัยที่ดีเด่น  มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 สาขา สาขาละ 1 ท่าน ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์และสาขารับใช้สังคม

โดยในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เสนอชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

เป็นผู้สมควรได้รับเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการที่เป็นผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

  1. กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกูล
  2. กรรมการสาขารับใช้สังคม ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรพล ศรีบุญทรง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *