พิธีประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563 และการประชุมวิชาการ ปอมท.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 อันเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102