พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดปี พ.ศ. 2561 - 2563)
ด้วยประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เห็นควรให้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดปี พ.ศ. 2561 - 2563) โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยนฉิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดปี พ.ศ. 2561 - 2563) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102