การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยนางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ หัวหน้างานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนางสาวสุอนงค์ จงประเสริฐพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102