ประมวลภาพการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”
การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก โดยภายในงานประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ปขมท.ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ศ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธี มอบรางวัลให้กับบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ในด้านต่างๆ และในโอกาสนี้สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ ขอแสดงความยินดีกับคุณสมศักดิ์ ปามึก ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม (รางวัลเกียรติยศ)

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102