การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 12 /2560 และการเลือกตั้งประธาน ปอมท. คนที่ 40 เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 12 /2560 และการเลือกตั้งประธาน ปอมท. คนที่ 40 เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ผลการเลือกตั้ง ประธาน ปอมท. ได้แก่ ผศ.ธีระชน พลโยธา (ประธานสภาพนักงาน มศว. รองประธานคนที่ 1 ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล (ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล) และรองประธาน คนที่ 2 ได้แก่ อาจารย์ ดร. โสภิดา สัมปัตติกร (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เมื่อวันที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102