สภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร พบปะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน (ผศ.มนตรี เข็มราช) ที่ปรึกษาสภาฯ (ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ) และสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมพบปะผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ในโครงการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ช้น 8 อาคารอเนกประสงค์

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102