สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจรพบปะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจรพบปะผู้บริหาร และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 603 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี เวลา 9.30 น.

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102