สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจรพบปะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมสัญจร เพื่อพบปะผู้บริหาร และบุคลากร ประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.

สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102