สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560

ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2560 ผศ. มนตรี เข็มราช ประธานสภาคราจารย์และพนักงาน มจพ. เข้าร่วมประชุมการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. พระนคร เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ คนที่1 ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับมุมมองการจัดการศึกษาของไทย” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ และผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งนายโกศล พรพัฒนยางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ รวมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับท่านอลงกรณ์ พลบุตร นอกจากกิจกรรมการประชุม ปอมท. แล้ว สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ได้เรียนเชิญท่านกรรมการทุกท่านเยี่ยมชมเรือนหมอพร สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และความเคารพ ที่มหาวิทยาลัยมีต่อกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวนำนักศึกษามาบรรยายประวัติความเป็นมาของเรือนหมอพรและอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ และนำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม มาบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

อ้างอิงที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
ประธานสภาคณาจารย์ มทร.พระนคร
ภาพ: กองสื่อสารองค์กรและสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ของนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ คนที่1 เรื่อง “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับมุมมองการจัดการศึกษาของไทย”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *