สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๒

ไม่มีหมวดหมู่

ด้วยทางสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยระบบการศึกษาไทย จึงกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๒ ขึ้น โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของ ครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลาการทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน การบรรยายพิเศษของผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สมัครเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด (ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง) และนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ (ภาคโปสเตอร์) ออนไลน์ได้ที่ www.thaieduresearch.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *