สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

เสนอความเห็น

เสนอความเห็น

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์

เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ : 0-2913-2500 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1101 E-mail: senate@kmutnb.ac.th

ช่องทางการรับเรื่องราว/ข้อแนะนำ/ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ตามช่องทางดังนี้

  1. บันทึกข้อความส่งถึง ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  ห้อง 914 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
  2. ผ่านตัวแทนของส่วนงาน เพื่อนำเสนอเข้าสู่วาระพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกรณีเร่งด่วน
  3. ผ่านทางเว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน ที่ www.senate.kmutnb.ac.th
  4. ผ่านกล่องรับความคิดเห็น ณ จุดที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด หรือบริเวณหน้าห้อง 914 ชั้น 9  อาคารอเนกประสงค์